Ασφάλειες Database


Εφαρμογή Διαχείρισης ασφαλιστηρίων συμβολαίων, πελατολογίου και οικονομικής διαχείρισης για ασφαλιστικά γραφεία, ασφαλιστικούς συμβούλους, ασφαλιστικά πρακτορεία. Σκοπός της εφαρμογής, είναι να καλύψει τις ανάγκες πληροφόρησης και διαχείρισης ενός ασφαλιστικού γραφείου, που έχει να διαχειριστεί πελάτες, συνεργάτες, ασφαλιστικές εταιρίες, εισπράξεις, πληρωμές σε συνεργάτες, πληρωμές σε ασφαλιστικές εταιρείες, προμήθειες κ.α.
Απαραίτητο εργαλείο για κάθε ασφαλιστικό σύμβουλο, ασφαλιστικό γραφείο.


Μερικές από τις κύριες δυνατότητες της εφαρμογής

∙Διαχείριση Πελατών (Ομαδοποίηση, Συννημένα Αρχεία Πελάτη, Οικονομικές Κινήσεις, Στοιχεία Επικοινωνίας, Επιπλέον πεδία χρήστη για χρησιμοποίηση σύμφωνα με τις ανάγκες σας).

Μαζική αποστολή μηνυμάτων μέσω κινητού τηλεφώνου (SMS) σε πελάτες και αποθήκευση του μηνύματος στο ιστορικό επικοινωνίας.

Μαζική αποστολή e-mail σε πελάτες και αποθήκευση του μηνύματος στο ιστορικό επικοινωνίας.

Αυτόματη συμπλήρωση του Εντύπου Αναγκών Πελάτη.

Εισαγωγή συννημμένων αρχείων σε Πελάτες, Ασφαλιστικές, Συμβόλαια απο αρχείο ή scanner.

∙ Πινάκιο Ζημιών. Διαχείριση των ζημιών του πελάτη.

Διαχείριση Ασφαλιστικών Εταιρειών, Πρακτόρων, Συνεργατών.

Υπολογισμός προμήθειας συνεργάτη με βάσει 4 τρόπους. Αξιακή συμφωνία ανα συμβόλαιο, ποσοστό επι των καθαρών ασφαλίστρων, ποσοστό επι της προμήθειας, παρακράτηση ποσοστού προμήθειας.

∙ Ταμείο (Οικονομικές Συναλλαγές). Εισπράξεις από Πελάτες – Πληρωμές σε Ασφαλιστικές Εταιρείες και Συνεργάτες. Διαχείριση Τραπεζικών Λογαριασμών.

∙ Εκτύπωση Αποδείξεων Είσπραξης και Πληρωμής.

Αυξημένες δυνατότητες αναζήτησης συμβολαίων με βάση την ημερομηνία έναρξης, ημερομηνία έκδοσης, ημερομηνία λήξης, εξόφλησης, κατάστασης πληρωμής, συνεργάτη, ασφαλιστική εταιρεία, οποιοδήποτε συνδυασμό δικών σας φίλτρων κ.α.

Μαζική έκδοση συμβολαίων ανανέωσης.

Διαχείριση Χρηματικών Διαθεσίμων (Εισπράξεις - Πληρωμές σε μετρητά, επιταγές, τραπεζικοί λογαριασμοί).

Λίστες Συμβολαίων, Πελατών, Ασφαλιστικών Εταιρειών, Πρακτόρων, Συνεργατών. Tα πεδία των λιστών επιλέγονται από το χρήστη της εφαρμογής για να εμφανίζουν τις πληροφορίες που εσείς θέλετε και να μπορείτε να ταξινομείται τα δεδομένα σύμφωνα με τα κριτήρια σας.

∙ Εμφάνιση Καρτέλας Συναλλαγών για Πελάτες, Ασφαλιστικές Εταιρείες, Πράκτορες, Συνεργάτες (Καρτέλα Συμβολαίων, Οικονομικών Κινήσεων, Υπενθυμίσεων, Ανεξόφλητων Συμβολαίων, Συμβολαίων προς απόδοση).

Εκτυπώσεις Ανείσπρακτων Συμβολαίων, Λήξεις Συμβολαίων, Ποσών απόδοσης στις ασφαλιστικές εταιρείες, Προμηθειών, Υπενθυμίσεων, Πελατολογίου.

Διαχείριση Προσφορών σε πελάτες.

Εξαγωγή δεδομένων πελατών / συμβολαίων σε excel, csv, html.

∙ Γραφήματα Παραγωγής ανά Μήνα, Προμηθειών ανά Μήνα, Ταμ. Υπόλοιπου ανά Μήνα, Παραγωγής ανά Ασφαλιστική Εταιρεία, Παραγωγής ανά Κλάδο Ασφάλισης, Πρόβλεψη Ανανεώσεων, Χαρτοφυλάκιο σε Ισχύ, Παραγωγή ανα Συνεργάτη.

Η εφαρμογή υποστηρίζει "γέφυρες" από τα αρχεία παραγωγής των ασφαλιστικών εταιρειών για την αυτόματη καταχώρηση συμβολαίων και πελατών (αυτόματη εισαγωγή πελατών, συμβολαίων, ανανεωτηρίων απο ηλεκτρονικό αρχείο των ασφαλιστικών εταιρειών).
Υποστηριζόμενες "γέφυρες" για εισαγωγή πελατολογίου και συμβολαίων ανα ασφαλιστική και κλάδο.Ενδεικτικές Οθόνες

.... .... .... .... .... ....

  Επισκέπτες Site:   StatCounter - Free Web Tracker and Counter  

© OptWin Software, 2023